ئاڵەکۆک

کەمالی add_a_photo
کەمالی دیوانی کەمالی
٥٦. نیگاری من کە ئەمڕۆ سەیری گەشتی گوڵستانی کرد
نیگاری من کە ئەمڕۆ سەیری گەشتی گوڵستانی کرد
خەجاڵەت بوو گوڵ و بولبول ویداعی ئاشیانی کرد
نیازم چاوی مەستت وا بە تیلی بێ شەڕ و دەعوا
بەبێ سووچ و قەباحەت قەتڵوعامی عاشقانی کرد
چ بێ ڕەحمێکە ئەو شۆخە بە برژانگ و برۆی یەکسەر
لەسینەی عاشقانا زامی شمشێر و سینانی کرد
گران بوو حەللی مەعنای ئایەتی ڕووت تا دەسی قودرەت
بە خەتتی عەنبەرین هات شەرح و تەفسیر و بەیانی کرد
بە سەردەفتەر کەمالی کرد قوبوول ئەو دلبەرە ئەمڕۆ
لە ڕێزی گیان فیدایانا کە هات و ئیمتیحانی کرد

پەراوێز edit