ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٩٥. زینهار سەد زینهار
زینهار سەد زینهار...
دڵە واتم پێت، زینهار سەد زینهار
بێ وەفا هەرگیز مەگێرە بە یار
جە بێ وەفایان مەبینە قەرار
کەسێ بگێرە تۆ بە یاری وێت
ئەو جە تۆ فێشتەر بسۆچۆ پەرێت
زینهار با سەودای کەسێت نە سەر بۆ
ئەو جۆیای عەشق بۆ، جە تۆ بەتەر بۆ
بێ بەینەت شێوەی شێویان دارۆ
کەسێ سەر نەڕای ئەوان نەسپارۆ
ڕەفێقی ناحاڵ، دۆستی بێ بەینەت
مەگنەشان نە شۆن، مەینەتەن مەینەت

پەراوێز edit