ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٩٦. زەڕگوون کەردەوە
زەڕگوون کەردەوە ...
نەووەهار زەمین زەڕگوون کەردەوە
سۆزەی دار کێشا سەر جە پەردەوە
شەو بە شەونم، خاو دیدەش بەردەوە
خێزا بارخانەی بادی سەبایی
کەردەوە بنەی تاقە گوشایی
چەمەن بێ مەجلیس گوڵانی وەش بۆ
توند کەرد تەنافان، هۆردا چەتری نۆ
داخڵ مەجلیسان مەستی جامی مەی
فەرما بوڵبوڵان نەوای سازی، نەی
کۆسار نمانا، ڕەنگێ زەڕگوونی
شەقایق مەی کەرد نە جامی هوونی
چنوور دەماخ بەرز، سۆسەن خێمەکۆ
ساقی شەقایق، شەو شیفای شەوبۆ
بەڕەزایێ هەن بە ڕووی تاوێران
تاریان چوون تاری زوڵف خاوێران
بەڵێ پەی کەسێ نە دڵ نەبۆش خار
بویارۆ بە زەوق سەرمەستی وەهار
نەک چوون من خەریک دەردی بێ دەرمان
تەن تاویای، تاو ئایری زامان
منیش جەفا و جەور جە دووری یاران
ڕێزا جە دیدەم ئەسرین چوون واران

پەراوێز edit