ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٩٧. ساقی مەی داریم
ساقی مەی داریم...
ئارەزووی نۆشای جامێ مەی داریم
هەر شەو تا سەحەر ناڵەی نەی داریم
پەی نۆشای جامێ، ڕەنگ چوون بەی داریم
مەتەرس جە تانەی حەسوودانی بەد
جامێ مەی مەکەر، جە عاشقان ڕەد
سەحەر سوراحی سوجدە وە جام بەر
جەو پەی عارفان جە عەقڵ و فام بەر
مەی ئاقیق ئاسا، نە جامی تەڵا
پەی ئاوێنەی دڵ مبۆ بە جەڵا
ئەوسا دەور مدەی، ساقی جام وە جەم
با جە زوڵفت دا، زەڕیۆ نەبۆ کەم
پەی چێش ئەی مەجلیس شادیی نام دارۆ؟
هەر کەس خەمینەن، خەمش مویارۆ

پەراوێز edit