ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٩٧. ساقی مەی داریم
ساقی مەی داریم...
ئارەزۇی نۊشای جامێ مەی داریم

هەر شەو تا سەحەر ناڵەی نەی داریم
پەی نۊشای جامێ، ڕەنگ چۇن بەی داریم

مەتەرس جە تانەی حەسۇدانی بەد
جامێ مەی مەکەر، جە عاشقان ڕەد

سەحەر سوراحی سوجدە وە جام بەر
جەو پەی عارفان جە عەقڵ و فام بەر

مەی ئاقیق ئاسا، نە جامی تەڵا
پەی ئاوېنەی دڵ مەبۊ بە جەڵا

ئەوسا دەور مدەی، ساقی جام وە جەم
با جە زوڵفت دا، زەڕیۊ نەبۊ کەم

پەی چېش ئەی مەجلیس شادیی نام دارۊ؟
هەر کەس خەمینەن، خەمش موېیارۊ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit