ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٩٨. ساقی ناڵەی نەی
ساقی ناڵەی نەی...
ناڵەم زگارەن، وېنەی ناڵەی نەی

جەرگم کەبابەن، ڕەنگ زایف چۇن بەی
پەی چېش؟ پەی نۊشای جورعەی جامی مەی

با وەس بناڵۊ دڵ بە جەفای زام
با سەرنگۇن بۊ سوراحی نە جام

مەی گوڵ خونچە ڕەنگ، حەمرا چۇن شەفەق
ساقی بۍ مەی مەست، جەمین پڕ عەرەق

پېم دەرە جامێ وېنەی جامی مەی
تا مەر ساکن بۊ دڵ جە باری خەم

جامێ مەی بە دەست، نۊشانۊشم بۊ
قەهقەهەی مینا با نە گۊشم بۊ

بنۊشۇ جامێ پېم یاوۊ مەستی
بېزار بۊ جە دین دنیاپەرەستی

با پڕ بۊ جە مەی سوراحی و جامم
چەندێ بگېڵۊ دنیا بە کامم
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit