ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٩٨. ساقی ناڵەی نەی
ساقی ناڵەی نەی...
ناڵەم زگارەن، وێنەی ناڵەی نەی
جەرگم کەبابەن، ڕەنگ زایف چوون بەی
پەی چێش؟ پەی نۆشای جورعەی جامی مەی
با وەس بناڵۆ دڵ بە جەفای زام
با سەرنگوون بۆ سوراحی نە جام
مەی گوڵ خونچە ڕەنگ، حەمرا چوون شەفەق
ساقی بێ مەی مەست، جەمین پڕ عەرەق
پێم دەرە جامێ وێنەی جامی مەی
تا مەر ساکن بۆ دڵ جە باری خەم
جامێ مەی بە دەست، نۆشانۆشم بۆ
قەهقەهەی مینا با نە گۆشم بۆ
بنۆشوو جامێ پێم یاوۆ مەستی
بێزار بۆ جە دین دنیا پەرەستی
با پڕ بۆ جە مەی سوراحی و جامم
چەندێ بگێڵۆ دنیا بە کامم

پەراوێز edit