ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٩٤. زڵېخام ماران
زڵېخام ماران...
دۇ عەقرەب چەنی دۇ دەستەی ماران

چین چین سەف نە دەور کەعبە وناران
بەردەنش نە بەند ڕای ڕاوېیاران

جە کەعبە تا فەرق اسودالحجر
دەوری دایرە جای زەمزەم یەکسەر

بە دەستۇری جان دەستاخی خاین
عەقرەب وەسەردا جەی گەردەن تاین

پەی قەتڵ و تاراج حاجی یانی ساف
کەردەنش نە بەند ڕای کەعبە تەواف

وەختەن قیامەت پەی خەڵق ئەو پا بۊ
ڕۊی ئاخر زەمان دەوری دنیا بۊ

ئەر یە نیشانە و عەلامەت نەبۊ
ڕۊزی ڕەستاخېز، قیامەت نەبۊ؟

کۍ دېیەن تەواف کەعبە باتڵ بۊ
زەهرەن نە کوففار زەمزەم قاتڵ بۊ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit