ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٩٤. زڵێخام ماران
زڵێخام ماران ...
دوو عەقرەب چەنی دوو دەستەی ماران
چین چین سەف نە دەور کەعبە وناران
بەردەنش نە بەند ڕای ڕاویاران
جە کەعبە تا فەرق اسودالحجر
دەوری دایرە جای زەمزەم یەکسەر
بە دەستووری جان دەستاخی خاین
عەقرەب وەسەردا جەی گەردەن تاین
پەی قەتڵ و تاراج حاجی یانی ساف
کەردەنش نە بەند ڕای کەعبە تەواف
وەختەن قیامەت پەی خەڵق ئەوپا بۆ
ڕۆی ئاخر زەمان دەوری دنیا بۆ
ئەر یە نیشانە و عەلامەت نەبۆ
ڕۆزی ڕەستاخێز، قیامەت نەبۆ؟
کێ دیەن تەواف کەعبە باتڵ بۆ
زەهرەن نە کوففار زەمزەم قاتڵ بۆ

پەراوێز edit