ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٩٣. زڵێخام ساوان
زڵێخام ساوان...
دوو دیدەش وێنەی وەلەدەی ساوان
کام وەلەد؟ ئانە خەستەن، پەی ئاوان؟
هەر ئەو ناف مەوزۆ سوب نە سەراوان
خەرامانی مەست، جقەی ناف بە دۆش
قنیات وە سونبوڵ، چووزەی نێرگز نۆش
وەڵگی گوڵ جە بێخ، بە هەڕە کەندە
سادار، سەرسام، سایەی وێش مەندە
دەیری دیدەوان، ڕەوێڵەی خوتەن
بێزار جە زامەن، دوور کەفتەی وەتەن
زامەن نە جەبەل سەیادی توندخوو
کەمتەر وە گوریز، پاکێشی تیز دوو
سەرسام، بێ هۆش، خاوێر و مەلوول
شەو خاوگەی مەکۆش پای بارگەی بالوول
قودرەت بە کەرەم، بەبێ هەمتاییت
بە دایەرەی چەرخ هەفتەم سەماییت
ئەو وەلەدەی شۆخ، وەحشی خەیاڵ خام
پەی ساکنی دڵ بگێرەش نە دام

پەراوێز edit