ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٩٣. زڵېخام ساوان
زڵېخام ساوان...
دۇ دیدەش وېنەی وەلەدەی ساوان

کام وەلەد؟ ئانە خەستەن، پەی ئاوان؟
هەر ئەو ناف مەوزۆ سوب نە سەراوان

خەرامانی مەست، جقەی ناف بە دۊش
قنیات وە سونبوڵ، چۇزەی نېرگز نۊش

وەڵگی گوڵ جە بېخ، بە هەڕە کەندە
سادار، سەرسام، سایەی وېش مەندە

دەیری دیدەوان، ڕەوېڵەی خۇتەن
بېزار جە زامەن، دۇرکەفتەی وەتەن

زامەن نە جەبەل سەیادی توندخۇ
کەمتەر وە گوریز، پاکېشی تیز دۇ

سەرسام، بېهۊش، خاوېر و مەلۇل
شەو خاوگەی مەکۊش پای بارگەی بالۇل

قودرەت بە کەرەم، بەبۍ هەمتاییت
بە دایەرەی چەرخ هەفتەم سەماییت

ئەو وەلەدەی شۊخ، وەحشی خەیاڵ خام
پەی ساکنی دڵ بگېرەش نە دام
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit