ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٨٠. دەردی مەجنوون پێم
دەردی مەجنوون پێم...
فەلەک داد، دووچار دەردی مەجنوون پێم
هیجران دوو دەستە ئایر وەردان جێم
دیم بە عەرشەوە دوودی ئاهی وێم
ناڵەم نە ناڵەم، ئایر خێزنا
ئەسرینم تۆفان نووح ئەنگێزنا
من وێنەی غەواس، سەر سەنگ ڕەسیدە
غەرق بیم نە گێجاو تۆفانی دیدە
چەنی ئاهی دەرد مەجنوون جە خاودا
هەر گێجم مەوەرد شەو نە گێجاودا

پەراوێز edit