ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٧٩. دیم جەمین گوڵێ
دیم جەمین گوڵێ...
بە قەتارەوە دیم جەمین گوڵێ

دەهان پڕ سەدەف چۇن بۊتەی تەڵا
زوڵف شەونم شانا بە شەونم جەڵا

تەڵا سەدەفەن جە سەدەف خانە
بەرز بېیەن چۇن لۇل جوقەی شاهانە

تەبەق تەبەق گوڵ فەیرۇزەی ماوی
مەدرەوشۊ چۇن باڵ سۇنەی سەراوی

قامەتش باریک سېیای تورکی تەڕ
شەیدای سەر بناو چۇن عەوداڵی بەڕ

هەر یەند بادېشان مەکەرۊ گوزار
هۇناو چۇن سەدەف مەتکیۊ بە وار

دایم سەر بە شان، شەیدای، مەستەنی
قاشۇنی سیفەت دەست بە دەستەنی
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit