ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٦٥. دڵە دەردی دوون
دڵە دەردی دوون...
بۆ، مبە وە تەنگ جەفای دەردی دوون
وێت مەکەر بە چنگ خاری خەم زەبوون
بێ پەروا نیشە تا چوون مەبۆ چوون
ئەر خەم و خەیاڵ، چوون کۆ لێت بارەن
ئەر شادیش مەبۆ، هەزار هەزارەن
ئاخر هەر دووشان بە بێ مودارا
مەویەران چوون باد، بێ سوود وە سارا
سا بە بێ سوودەن خەم و شادی دوور
بۆ تا پەی شادیش بنیەم بەندی جوور
گەردەن نیهادەی بەندی قەزاش بە
بێ پەروا جە بەند ڕشتەی ڕەزاش بە

پەراوێز edit