ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٦٦. دڵە زاریش کەرد
دڵە زاریش کەرد ...
وەختی مەرگش بی، ڕۆیێ زاریش کەرد
ناگا کەسێ لێش تکای زاریش کەرد
بەو تکا جە مەرگ نیگاداریش کەرد
جە پەی دیدەی بەد نیگاش نیان بی
نیانش بەی تەور، بەستەی گیان بی
فیدای نیگاش بام بیم بە فەریادڕەس
یاوام بە فەریاد جە ئاخەر نەفەس

پەراوێز edit