ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٦٦. دڵە زاریش کەرد
دڵە زاریش کەرد...
وەختی مەرگش بۍ، ڕۊیۍ زاریش کەرد

ناگا کەسێ لېش تکای زاریش کەرد
بەو تکا جە مەرگ نیگاداریش کەرد

جە پەی دیدەی بەد نیگاش نېیان بی
نېیانش بەی تەور، بەستەی گېیان بی

فیدای نیگاش بام بیم بە فەریادڕەس
یاوام بە فەریاد جە ئاخەر نەفەس
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit