ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٦٧. دڵە زامی نۆ
دڵە زامی نۆ...
زایف و زەبوون، زەدەی زامی نۆ
چەند تیری کاریت نە دڵ گرتەن کۆ
ئاخ پەی بە ختی من، دڵە داخ پەی تۆ
من زار و خەمناک، زەدەی تیری خار
پێکیای پەیکان، تایفەی کوففار
دەروون سیا داخ سووچیای خەمان
بێ زەوق و کەم چاخ خاری ستەمان
کەردات وەسەر مەشق زەمانەی بێ شۆ
ئاخ پەی بەختی من، دڵە داخ پەی تۆ
فرەم وات دڵە، مروەتەن ئامان
بۆ. مەوزەم نە گێج بەحری بێ سامان.
هەر یەند تاوی عیشق نە دەروون خڕیای
تا وە شۆڵەی، شەمع چراخان گڕیای
تەن بی وە زوخاڵ سیا سفتەی کۆ
ئاخ پەی بەختی من، دڵە داخ پەی تۆ
ئایری دووریت سەر کەردەن نە دڵ
جەرگەم چوون کەباب پێکیان وە چڵ
نازاران بە خەشم غەزەب گێرتەن لێم
بێ وەرمی شەوان، بیەن وە خدێم
جە تاوی زوڵفان سیای عەنبەر بۆ
ئاخ پەی بەختی من، دڵە داخ پەی تۆ
حەکیمان مەیان مەوینان سزام
شادەت ماوەران وە سفتەی سیام
دەیسە بگێرە دەست بە زامەوە
بە زامی خەدەنگ نەونەمامەوە
هەر یەند کێشە ئاه، شەوان تا بە ڕۆ
ئاخ پەی بەختی من، دڵە داخ پەی تۆ

پەراوێز edit