ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٣٣. تافی دێۋەزناۋ (٢)
تافی دێۋەزناۋ...
تافی شەیدای عەشق، تافی دێۋەزناۋ

بە سۊزی سەدای سازی تەرانە
مەشانۊ کۊکۊ مرواری دانە

جۊشش زەریفەن، شیرینەن، دڵبەر
بۍ حەد مەدەرۊ مرواری وە بەر

شۊر و نەغمەی سۇزانی پېشەن
داخۊم ئەی سەودا جە عیشقی کېشەن؟

هەر کەس عاشقەن پېسە جەستەش بۊ
پېسە جۊیای وەسڵ ئاوات وەستەش بۊ
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit