ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٣٤. تەرز خەزان دیم جە فەسڵی هامن
تەرز خەزان دیم جە فەسڵی هامن
یەکسەر سۆچیان، بەتەر تەر جە من
واتم ئەی خەزان یە فەسڵ تۆ بی
ئەی گڕەی ئاهیر، پەی تۆ جە کۆ بی؟
واتش تۆ حاڵزان تەرزی خەزانی
چ خێرەن بەی تەور، ئەحوال نەزانی؟
هەر خەزان ڕەشتەی فەسڵی سوەیلەن
ئەو بۆ نیازیش ئەندەکێ مەیلەن
بۆ بدیە وە بەرگ، بێخ باڵامان
من دڵ سفتەنان، ئادیشان دامان
ئەوان پەرێ دۆست بەرگشان ڕێزیان
من بەرگی بێخم پەی ئەو بێزیان
فیدای شەوقی دۆست، گەرمی ڕۆی هامن
بێ ئیختیار سەند، ئیختیار جە من
هەر کەس بێ تاوەن جە شەوقی ئازیز
کەی قەرار گێرۆ، تا فەسڵی پایز؟
مەولام هەر کەسێ دەروون پڕ دەردەن
جە هەر وەختەدا زایف و زەردەن

پەراوێز edit