ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
٣٥. تەرزی بید بە تار
تەرزی بید بە تار...
تەرزی بید چۇن زوڵف مەلەرزۊ بە تار

بە هەوای پرشنگ تافی بۍ قەرار
نە پای با لۇل کۊ سەخت وەرنسار

وەڵگ بید زایف، تەرز تۇڵ زەبۇن
زەبۇنتەر جە تەرز تای کڵافی تۇن

مەلەرزۇ بە باد سەردی سەبایی
نە ڕۇی گوڵی سەوز سافی مینایی

پەرسام ئەر هەی بید، دەست نیشانی دەست
تورک تەڕ ئەندام، سای سەهەند پەیوەست

چېشەن درەختان ڕۇشان نە باڵان
تۊ سەر سەراوېز، ڕۇی زەمین ماڵان؟

بید ئاما جەواب بە زوبانی حاڵ
چۇن پەرسات حاڵم، بواچۇن هەواڵ

منیچ نەونەمام نازک بەر ئاو بیم
سەرتەرزی لەرزان تافی سەراو بیم

ناگا پەی تەقدیر دیدە سیاوێ
خاو ئالۇد سوبح خېزا جە خاوێ

ئامانە سایەم مەخسەڵ دا خاڵان
کۊکۊی خەرمەنی خەمان دا تاڵان

جەو ساوە جۊیای ئەو نەو تارەنان
چۊ بی سەراوېز بۍ قەرارەنان

بۊ بدیە وە بەرگ، بېخ باڵامان
من دڵ سفتەنان، ئادیشان دامان

ئەوان پەرێ دۊست بەرگشان ڕېزیان
من بەرگی بېخم پەی ئەو بېزیان

فیدای شەوقی دۊست، گەرمی ڕۊی هامن
بۍ ئېختېیار سەند، ئېختېیار جە من

هەر کەس بۍ تاوەن جە شەوقی ئازیز
کەی قەرار گېرۊ، تا فەسڵی پاییز؟

مەولام هەر کەسێ دەرۇن پڕ دەردەن
جە هەر وەختەدا زایف و زەردەن
هێنانە سەر ڕێنووسی هۆرامی: ئاکۆ مارانی

پەراوێز edit