ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٨٩. چراغ بەدکاران
چراغ بەدکاران...
مەزانی چوونەن واتەی بەدکاران؟
بەو سەیل مەنمانۆ، جەوەڵ وەهاران
مەوارۆ وە ساق سپی چناران
نەمەتاوۆ ڕەنگ سپیش بەرۆوە
نە باڵاش جەو تەرح کۆتا کەرۆوە
هەر چەند فێشتەرەن، سەیلی وەهاران
خاستەرەن ڕەونەق چەتری چناران
ئازیز ئەر سەد بار بەدانی بەدگۆ
وێنەی سەیل بەدیی من واچان بە تۆ
تۆ هەر بەو چنار سپی بنمانە
جە واتەی بەدان جەلا بستانە

پەراوێز edit