ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٨٨. چراغ ئەوداڵان
چراغ ئەوداڵان...
پەیم کەردی تەواف، بارگەی ئەوداڵان
بێ حەد بە زاری، وەنەشان لاڵان
پێشان سپەردم شای سۆسەن خاڵان
بە موژە جاڕووی ماواشان کەردم
بە زووانی، باڵاش پێشان سپەردم
سوودشان چێشەن؟ قیبلەم جەی خاستەر
دوعاگۆی تۆ بان هەر شام هەر سەحەر

پەراوێز edit