ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٩٠. چراغ بەینت بەست
چراغ بەینت بەست...
جە نۆ چەنی من، عەهد و بەینت بەست
خۆ تۆ بە قورئان شەریف کێشان دەست
ڕووم نیەن چەنی ڕەقیبانی پەست
واتت تا ئەوڕۆ بەرمەشۆم نەفەس
جە بەد بێزارم هەر تۆم هەنی کەس
سەوگەندت مەوەرد بە دانای داوەر
غەیر جە تۆ فێشتەر بە کەس نیم یاوەر
ئیسە سەوگەندت پەی چی شی جە یاد؟
پەی چی شەرت و بەین وەرین دای وە باد؟
یانە وێرانی هەر وە من ئامان
مەتاوو گێرتەی کەسێو تەر دامان

پەراوێز edit