ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٩١. چراغ تا کەردم
چراغ تا کەردم...
یەک تایێ جە زوڵف سیات تا کەردم
ڕۆح چەنی ئەو تا، جابەجا کەردم
سەد نەفرین وە تەخت شاهیی شا کەردم
ئیسە من گیانم ئەو تایێ وەش بۆن
ئەو گیانە نە جای تایێ زوڵفی تۆن

پەراوێز edit