ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٤٠. قیبلەم داخەوە
قیبلەم داخەوە...
تۆ وەش بای، مەردم من بە داخەوە
داخۆ بۆ، تۆ بەی وە بەیداخەوە؟
مەیل کەی بە جەستەم بە دەماخەوە؟
بەیداخان پەخش کەی وەسەر باڵادا
لەرزان بان وەبان باڵای ئاڵادا
پەی چێش وە بێ تۆ، بینایی دیدەم
سوپای خەم نە دڵ وەنەم بیەن جەم؟
سا بە فیدات بام جە بەیداخان بۆ
با داخان ساڕێژ خەم پەی داخان بۆ

پەراوێز edit