ئاڵەکۆک

بێسارانی add_a_photo
بێسارانی دیوانی بێسارانی
١٤١. قیبلەم دڵگیرەن
قیبلەم دڵگیرەن...
جە نازاری وێش، ئەوەند دڵگیرەن
موژەش چوون پەیکان، خەمزەش چوون تیرەن
جە دەروونمدا دایم دڵگیرەن
دیدەش چوون جەللاد، وازەن پەی قەتڵ
هیچ ڕەحمش نیەن مەعلوومەن جە دڵ
خوداوەند ڕەحمێ بدەرۆ پەنەش
ئەی بێ مروەتی بستانۆ چەنەش
تۆ مەبە وە تەنگ جە واتەی بەدان
ئەر هەی بیناییم سەر وە سەنگ مەدان
بەد هەر بەد بیەن خاسی حیسابەن
با مەیلت بەیۆ خەیلێ سەوابەن

پەراوێز edit