ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر غەزەل
٤١. نەققاشی دەمی نوقتەکی دانا بە نیشانی
نەققاشی دەمی نوقتەکی دانا بە نیشانی
زانی کە زەمی کردووە بێزارە لە مانی
وەسفی کەمەرت غەیری دەمی تۆ نییە بیکات
بێ نوقتە بڵێ ئەو خەتی مەعدوومە بەیانی
سوورەتگەری سەر لەوحەیی دیوانی مەلاحەت
دوو یوسفی کێشاوە بەبێ ئەووەڵ و سانی
فەڕقێکی نەبوو غایەتی ئەو کردییە سووکی
زوو هات و ئەتۆ باعیسی نازت بە گرانی
پێم خۆشە غەزەل فەرشی قودوومی عوقەلا بێ
نەک بێن و لەبەرکەن جوهەلا لەفز و مەعانی
ئیمکانی لەکن ئەو عولەمای موو دەقەڵێشن
عەنقا و وەفا بوو چ میانی چ دەهانی
تا دەستی نەدا خەنجەری نەیفەرموو: دەسا دەی
حاجی بکوژن خێرە ئیتر مەیدەن ئەمانی

پەراوێز edit