ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر غەزەل
١٠. بە قسەی بێ سەر و پا تاڵی مەکە لەززەتی خۆت
بە قسەی بێ سەر و پا تاڵی مەکە لەززەتی خۆت
بێ موبالات مەسووتێنە چرای فیکرەتی خۆت
حاڵە نەقدینەیە، موستەقبەل و مازی پەشمە
بێ ئەمەل سەرفی مەکە سیم و زەڕی فورسەتی خۆت
ئەی سولەیمانی زەمان ئاخیری دەیگێڕییەوە
بە حیکایەت وەکوو خۆت سەڵتەنەت و حیشمەتی خۆت
من بە پەیغام و بە قاسید موتەسەللی نابم
تا کو بانگم نەکەیە بارەگەهی حەزرەتی خۆت
وەرە ئەی دڵ بەسییە، بیدە سەگانی دەری یار
دڵەکەی کوتکوتی من یا جگەری لەتلەتی خۆت
زولفی سەد دەفعە گوتی: خانەخەراب ڕووی مەدەرێ
حەیفە بەربادی مەکە شانی من و شەوکەتی خۆت
بۆچی یارانی وەتەن دڵ دەشکێنن حاجی
{ظاهرا} ناچیەوە تۆ، باسی مەکە غوربەتی خۆت!

پەراوێز edit