ئاڵەکۆک

سوارە ئیلخانیزادە add_a_photo
سوارە خەوە بەردینە
١٣. ژوانی یار
ئاوازی خۆشی دڵداری
ئاو هەڵدێری ژوانی یاری
مانای ژیانی چەند ڕەنگینە
جوانی کاتی زۆر شیرینە
لەنجەی یارم بەرەو کانی
ئێوارانە ڕازی جوانی
ئەپڕژێنێ بەناو دێدا
ئەم نەغمەیە کەم بە کوێدا
ئاوایە تاوی گەرمی دڵداری
ئاوایە ڕەمز و نازی
نازداری مانای ژیانی
١٩٧٤

پەراوێز edit