ئاڵەکۆک

نامی add_a_photo
نامی بارانی ڕەحمەت
١٦٤. حەیوانێ کە زەکاتی لێ بدرێ
حەیوانی زەکات وا موقەڕڕەرە
وشتر و گایە، ھەم بزن و مەڕە
وشتر حەواڵەی وشتردارانە
گا و بزن و مەڕ ھەن لەم کوردستانە

پەراوێز edit