ئاڵەکۆک

شاھۆ add_a_photo
شاھۆ دیوانی شاهۆ
٥٦. ئەی ڕۆحی ڕەوانم چە عەجەب خۆش سوخەنی تۆ
ئەی ڕۆحی ڕەوانم چە عەجەب خۆش سوخەنی تۆ
قەد نەیشەکەر و دولبەر و شیرین دەھەنی تۆ
دەشکێنێ بەھای عەتری وڵات پەرچەمی خاوت
ئەی غالیە موو، موشکی خەتا و خوتەنی تۆ
کوڵمت وەکوو گوڵ وایە، لەبت سوور و بە ڕەونەق
ئەی لێوی نیگار لەعل و عەقیقی یەمەنی تۆ
بەو ڕوومەتی مەحبوب و قەد و شێوە جوانەت
ڕوومەت قەمەر و موو کەمەر و گوڵ زەقەنی تۆ
حەیرانە خەیاڵ و دڵی شاھۆ لە جوانیت
سوبحانە کە چەند نازک و ناسک بەدنی تۆ

پەراوێز edit