ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٨٤. وێنە شاخێ کە بورکانی لێرابێ
وێنە شاخێ کە بورکانی لێرابێ
یان تەلارێ تەواو وێران کرابێ
لەدەشتی پیریا ئاوایە حاڵم
نەما جوانیم خوا مردن دەبابێ

پەراوێز edit