ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
حاجی بێ نەزیر...
ئەی برای خاسم حاجی بێ نەزیر
پەیمان بکیانە چوار کاوج شەعیر
یەعنی جۆ بە جۆ بکەرەش تەحریر
ئاردمان نەمەندەن جەی خانەی فەقیر
فریاد ڕەستان بۆ ڕەهبەر دەستگیر
حورمەت قەلیلەن جە دەلیل و پیر
جە یادم لوان گشت ڕای و تەدبیر
نەدارۆم تاقەت پەرێ ڕاگەی دویر
عەفوم کەر جەناب جە عوزر و تەقسیر
جە لای تۆ ڕۆشەن مەبۆنێ زەمیر
حاڵ فەقیران بەرنەشۆت جە ویر
تەمام وانانت گشت زەبەر و زیر
کامڵ دەوران دانای خۆش تەفسیر
نامە بۆ فەقێ حەمە حەیدەر

پەراوێز edit