ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٤٤. برا گیان حەیات
برا گیان حەیات...
یاوا پێم نامەت چون ئاب حەیات
ئەحیام کەرد زندە نەڕووی سەر بە سات
وانام سەر تا پا وە کەیف و نەشات
خودای بان سەر مەکەرۆت خەڵات
لایقەن وەنەت ئەی بەش و بەرات
وەختەن جەی گەرداب فانی بین نەجات
جەی ساڵ ماردا وەعدەی زوهوورات
دەلیل قاتیع مەکەرۆ ئیسپات
سەف مێردانەن ڕەمز و ڕمووزات
وەڵەوکن دوورم ڕۆحم ها چە لات
سەر و ماڵ فیدای گەرد خاک و پات
غایەت دڵشاد بیم چە ئەی ئیلتیفات
مەعلووم زیاد مۆ کەشف و کەرامات
جە لای مونکیران ناچی مەڵڵا وات
شەوق و زەوق بتوون زیاد مۆ چە لات
گشت وەیەک شاد مۆ حەیات و مەمات
کەلب هۆشیارم جە قاپی دەرگات
وەهیممەت تۆ واتم ئەی ئەبیات
وەرنە پەرپووتم بێ دەستگا و ئاڵات
دۆعا گۆتانم بەندەی سەنا خوات
دۆعام پەی کەرە مەقبووڵەن ڕەجات
سەر وێنەی گەڵای دار و نەباتات
مەڕێزۆ وەهەم چەنی تورک و تات
دایم هۆشیار بەر نەفس نەکۆ ئیغمات
زاری و واوەیلان پەرێ مونکیرات
کەللەی زاڵمان مەکیانان سۆقات
سەرگەردان مەوان وە تەڵخی ئەوقات
یەکسەر گرفتار زوکوور و بەنات
وا هەق زوهوورەن شادی بۆ خەنات
هەر چوار کتووبات ئینجیل و تەورات
بێ قەدر و قیمەت وەبێ کەرامات
نیشانەی وێشەن ئوستاد سەنعات
عەفوو کەر قسوور دارۆم غەڵەتات

پەراوێز edit