ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
برا نەمەندەن...
وەعدە تەمام بی هەنی نەمەندەن
شەرت تەمام بییەن مەر قەرار چەندەن
فیرقەی یارستان تەمام پەرگەندەن
زومرەی شکاکان گشت قوەت سەندەن
نێکان گرفتار حەڵقەی کەمەندەن
ئەی قەوڵ و قەرار شەرت و پەیوەندەن
ئەی ژار فینجان شەکەرین قەندەن
گرۆی موخڵیسان بێ چون و چەندەن
وەزات بێچوون وەهەق پەیوەندەن
خطوط مستقیم خەرمان خۆش ڕەندەن
نێکان یەک و چوار گشت وەیەک بەندەن
فیرقەی دەوڵەمەند وە فەقیر خەندەن
تیر وە ڕووی دیدەی مەغرووران شەندەن
بوزرگان مەشغوڵ ڕای فێڵ و فەندەن
ڕیشەی مونکیران جە دونیا کەندەن
شکاکان تەمام نامەی مەرگ وەندەن
غەڵغەڵەی کوشتار جە ماه ئایندەن
خرووج لەشکر پەی قاپی لەندەن
امر الافواج جە سەمەرقەندەن
قابیز پڕ غەزەب بە غایەت توندەن
موهر نگینش چە مەولا سەندەن
دینداری ئەی وەخت خەیلێ پەسەندەن
وەر جە قیل و قال دەروونمان زەندەن

پەراوێز edit