ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٢٠٤. یارستان قەساس
یارستان قەساس...
قابیز مەستانۆ یەکا یەک قەساس
قوت وەردەم نە بەحر بە وێنەی غەواس
ئامادە کەردم یەک کتابێ خاس
نزیکەن قابیز پێمان بدۆ پاس
ئی شیعرە تازە نویسنام وە ئیخڵاس
مەعلوومەن چە لای گشت حەرف حەق شناس
نەی دونیای دەنی کەرۆمان خەڵاس
ها وەختەن مەهدی زهوور بۆ ئیجلاس
جەرگ بەد شەق کۆ وە پارچەی ئەڵماس
وە زۆر قوەت سەر پەنجەی حەق ناس
ساکن بۆم چە دەست ئی نەفس چەڵماس
یەک عەشقێ جەدید کەردەنم ئیغراس
مەیتەر دان دەروون دڵم چون ئەقواس
چە حوجرەی دۆزەخ بسیار هەم گڵاس
وە کۆنا لوان بلوسات الملاص
تەنقیص بی چە قەهر ڕۆحم الاساس
ها ئیستیمداد کەرد پەیم حەزرەت ئەلیاس

پەراوێز edit