ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٢٠٣. یارستان قیاس
یارستان قیاس...
هەر کەسێ وە نەفس وێش کەرۆ قیاس
بەدی مەکەردێ بگێردێ ڕای ڕاس
چە دیوان حەق مەودێ ئیستیخڵاس
پارێز بکەردێ دڵتان چە وەسواس
مەگندێ وە شۆن حەرف بێ ئەساس
کاسە پڕ بییەن نگوون مەبۆ تاس
ئامادەن پەی قەتڵ حەزرەت ئەلعباس
مەعنای یار چێشەن بودێ دوڕ شوناس
کینە کێش مەودێ بە وێنەی بڵباس
یا حەق جە دەرگات مەکەم ئیلتیماس
دڵی یارستان چە نۆ بکەی خاس
گەوهەر بێ قیمەت بازاڕم کەساس
سەدادم چە دەست گرۆی حەق نەناس
قسەشان وێنەی خەدەنگ و ڕەساس
ئەی برادەران چە گیان بیم هەراس
مەبۆ بپۆشی قەترانی لیباس
وێڵ بی نەشاران چون گەدای ئیفلاس
نمەز چێش واچۆم یا ایها الناس
فتنەی فەسادان چون دێو ئەلخەناس
چێشتانەن چەنی هامسایان خاس
غەیبەتشان مەکەن وەچەپ و وەڕاس
وە فسق و فاسق وەس بکەردێ باس
هەی داد هەی بێداد جەرگم بی پەڵاس
پەردە مەدڕدێ بە وێنەی کرباس
خودا شاهیدەن مەستانۆ قەساس
یە واتەی مەڵڵای زومڕەی گرۆی گاس
بێزارەن چە دەست مەخلووق ناڕاس

پەراوێز edit