ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٢٠١. یارستان دمووع
یارستان دمووع...
چە نۆ جاری بی چە عەینم دمووع
چە لای عاقڵان گفتارم مەسمووع
قەزا ئامادەن چە بەینەل سەبووع
ئەسڵ بێ قەدرەن مەقبووڵەن فرووغ
سەد بارەکەڵڵا وە مەرد قەنووع
چە خەوف خالیق وە قەلب خەشووع
موناجات مەکەم کەس نییەن مەنووع
گا دڵم وە فعل بەد مەکۆ شرووع
گاهێ زەمیرم پاکەن پڕ لمووع
تەنقیس بی چە قەهر چە ڕۆحم ڕەبووع
لایقەن قەیدش کەری وە تەبووع
نەفسی ئەممارە چە نۆ کەرد تلووع
وە حوکم قەڵەم نویسنام ئەی شرووع
نەفس موتمەئین چە تەخت بی خەلووع
وێش پێوار کەردەن چە پەردەی قەلووع
ئەفکار و عقوول چەلام بی ضیووع
شێت و سەرگەردان بە وێنەی مەصدووع
سەد دادم چە دەست ئی دونیای مەربووع
گا گاهێ دافع گا گاهێ مەدفووع
کەسابەت مەکەم وەنام قرووع
حازرەن پەی ئەخذ قابیز شەجووع
بە غەیر چە ڕەسووڵ کەس نییەن شەفووع
چە ڕۆژ جەزا ڕێش هەنەن ڕقووع

پەراوێز edit