ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
ئاغا ئامادە...
لەشکر حازرەن پەی جەنگ ئامادە
پەنامان وە زات موشکڵ گوشادە
جیهان یەک ڕەنگ بۆ تەمامی سادە
نەواچی مەڵڵا مەدۆ گەوادە
ها تەعلیم درمان پیر ئوستادە
فیرقەی مونکیران وەبێ ئیرشادە
چەو بۆنە وەیتەور مونکیر عینادە
عەجایب غەوغا جەنگ و جیهادە
ئەی جەنگ و جەدەل پەرێ بەغدادە
قیسمێ چە یاران بێ ئیعتیقادە
مەشغوڵ غەیبەت فیتنە و فەسادە
دایم فریاد ڕەس هەر جە ئیمدادە
پەی ئاشۆی شاران یاران دڵشادە
سادر بی تەمام وەیتەور ئیرادە
تەمام زەبوون مۆ بەگ و بەگزدە
غەدر کەربەلا هەر هان جە یادە
ڕەنج بەدکاران مەدان وە بادە
جە سەبت تۆمار مونکیر نەفیادە
ئوستاد ئاهن کاوەی حەدادە
یاری خوڵاسە تەمام ئازادە
وەختەن نەجات بین جەی مەرگ و زادە
دڵ ها چە خرۆش پەی وەخت و وادە
داخڵ وە شرووت ئابا و ئەجدادە
جەڕای هەقیقەت بیمان پیادە
جە نیمەی مەیدان تەمام ئیفتادە
دڵان وێنەی بەفر جە ئینجیمادە
وەجۆش کورە حەل مەبۆ مادە
وەنفووس پیر شەهرم ئابادە
هیممەت یاران ڕاست کەردەن جادە
دەخیلەن ئاغا جە مونکیر لادە
موهر هەقیقەت جە دڵ نیهادە
جە دووری دیدەت دڵ چە فریادە
جەواب شیعرم بکەر ئیعادە
١٩٥٨/٥/٥ - بۆ سەیید عەلی نەغە

پەراوێز edit