ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٢٠. فەقێ ئیشتیاق
فەقێ ئیشتیاق...
هان چە دەروونم نار ئیشتیاق
پەی دیدار یار دڵ ها چە مەراق
دیک دەروونم وەختەن بۆ ئیحراق
ئەر سەد شکاکان پێمان کەن مەزاق
مەلجە گاهمان شاه سوڵتان ئیسحاق
مەبۆ وە شیوەن شادی و تەمتەراق
شکاکان وە نار غەزەب مۆن ئیغراق
بەدەل خزمەت مەدان ئیستیحقاق
حاکم تەحقیق مەکۆ ئیستینتاق
یارستان وەیەک گشت بوان ئیلحاق
یەک وجوود بوان چەنی یەک تفاق
نیشانەی نەگبەت مەغرووری و نیفاق
هەزاران نگوون وەزەرب شەللاق
جاران شەش جبهەت قاپی بی ئیغلاق
وەختەن گوشاد بۆ وە حوکم خەللاق
مەبان ڕووسیا شارب ئیستیحلاق
دوور مۆ جە یاران تەفریق ئیفراق
مەگەر وە ڕەجای ساحێب بوراق
خەڵاس بین چە دەست بەدان چاو زاق
وەرنە مەحاڵەن گیان هاتە دفناق
پەنامان بەردەن وەشای هەفتەم تاق
نێک و بەد تەحریر سەبتەن جە ئەوراق
دەفتەر دار مەوجوود ڕازقەن ڕەزاق
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit