ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
٧٨. بێخود ئەتەوێ قەسری قەناعەت بێ جێت
بێخود ئەتەوێ قەسری قەناعەت بێ جێت
ڕازی بە بەوەی کەوا خودا داویە پێت
گەر بچیە گەرووی تەنگی نەهەنگیشەوە، تۆ
ئەو ڕزقە کە دانراوە بۆت ئەی نێرێت...

پەراوێز edit