ئاڵەکۆک

بێخود add_a_photo
بێخود دیوانی بێخود
١٠٠. فیدات بم تۆ و خودا ئەی قەبری تەنگ و تیرە بڕوانە
فیدات بم تۆ و خودا ئەی قەبری تەنگ و تیرە بڕوانە
کە ڕووناکی دوو چاوی بێخودت ئێستاکە میوانە
ئەگەر دیققەت بکەی لەم میسرەعی تەئریخە، ئەیزانی
لەبیبێ بۆتە میوانت کە ئارامی دڵ و جانە

پەراوێز edit