ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٦٢. چێشەن دڵ ئارۆ سروورێ دارۆ
چێشەن دڵ ئارۆ سروورێ دارۆ
پێشانیش شادی وەنەش مەوارۆ
بێدارەن نەخاو خەفەت نەی سەروەخت
بەڵێ شای بەختم ئامان نەسەر وەخت
فەڵەک وەبێ کەید دەورێ دا پەرێم
شاد بیم وە دیدار دڵدارەکەی وێم
دڵ وەحەلاوەت نوقڵ نەقل یار
تاڵی مەزاقش یەکسەر کەرد فیرار
مەزەی مەی مەیلش دەروونم مەس کەرد
بەو مەستیەوە موانام چەند فەرد:
کێن تاج شاهیش ئارۆ بۆ نەسەر؟
کێن یاوان وەکام وەسڵ وەش سەمەر؟
زانووی دڵ ئازاد نە زنجیر دەرد
نەی دەمدا کێ بۆ یاران هامفەرد؟
کێن جەفای زاتیش یەکسەر لووا بۆ؟
دڵبەر وە بارەی وەسڵ باڵای تۆ؟
سیوای من - ئاهووی دڵ جە مۆبەت کەیل!
فیدات بام سەد جار ساحێب وەفاو مەیل؟

پەراوێز edit