ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٦١. پەروانەی وە شەوق شێوەی شەم مائیل
پەروانەی وە شەوق شێوەی شەم مائیل!
دەستی دڵ وە زەیل وەسڵی لەیل نائیل!
کام دڵ؟ جە نوقڵ نەقڵی ئەو شیرین!
مەشام مەستی بۆی تای توڕڕەی موشکین!
لەب شاد وە لەززەت بۆسەی لەعلی لەب!
دوور جە ڕەقیبان واسڵ وە مەتڵەب!
تۆ داخڵ وە تۆی سای خەیمەی ئەمەل
مەشغووڵی مەزەی نۆشای وەش عەسەل
نە سەر کەف بلوور پڕ جە مەی لەبڕێز
دەس درووسکەردەی ساقیی بەزم خێز
بەڵام ئێمە دوور جە بەزمی ساقی
مەئیووس سەهبای باقی وە تاقی
سەر گێج سەفرای هیجران دڵبەر
بێ سکەنجەبین ساف وەش ئەسەر
چون دایەی دەوران پەروەردەم کەردەن
شەو و ڕۆ دایم ویردم ئەی فەردەن:
پەی تۆ زەڕڕەی جام، پی من کزەی زام
شادی و شەوق وە تۆ، شین وە من تەمام

پەراوێز edit