ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٦. ئاماوە دیسان جە نەو کۆسی دڵ
ئاماوە دیسان جە نەو کۆسی دڵ
نەی دەمدا دەم دا دەستەی غونچە و گوڵ
ماوەران ئەو یاد جەفایی خەمبار
ئەم کوڵم و ئەو فەم دۆسی وەفادار

پەراوێز edit