ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٤٣. غەزالەی هەزار سەییاد پەشێوکەر
غەزالەی هەزار سەییاد پەشێوکەر!
سەر دەلیل دڵ عاقڵ فەریب دەر!
خەتائی خاتر جە خەتا خاڵی!
چرای چرۆی سەوز ناز و دەلالی!
ئاهووی پەروەردەی هەردەی دڵبەری!
غونچەی دڵ جە بۆی بێ مەیلی بەری!
تەتار سارای خووی وەفا مەنزڵ!
ناف پڕ شیفا دەوای بینی دڵ!
جەیرانەی حەیران عەینەینت عاڵەم!
چێشەن مەوینوون ستارەی تاڵەم؟
نەتۆی ئەوج مەیلەکەی تۆوە
تولووعش سەردان دیسان جە نۆوە؟
نوورش مونتەشیر بی وە دەرووندا
شیفا دا وە دڵ خەستەی زەبووندا
خەم پەرگەندە بی زامەتان ساڕێش
دەرد دڵ دەوای شافی یاوا پێش
پەیک شیرین پەی بەین من و تۆ
مەحرەم ئەمین خدمەت شەو و ڕۆ
پەیامان پاک مەیل وەفا جۆ
یاونا پەنەم دەک دڵ ئازاد بۆ!
ئەوەڵ وە گۆشەی عەینت ئیشارەت
کەردەبێت یانێ دا بێت بەشارەت
من چەنی دەردان جە دەستت حاسڵ
دڵ خەریک نەبام سەییاد قاتڵ
ئەر وەسڵەن، ئەر فەسڵ، ئەر فەرەح، ئەر دەرد
مەیل و بێ مەیلی شای گەردەن بێ گەرد!
هەر کام بۆ جە تۆن، چێشەن مەجاڵەم؟
ئەر هەر سات سەد دەرد کەری حەواڵەم
دووەم: ئیمایێ فەرمابێت وە مەیل
ئەو لای تەلازوم بەین مەیل و لەیل
بەڵێ ڕەویەی من پڕ جە قسوورەن
ورنە بێ مەیلی جە لەیلێ دوورەن
بەو لەفز شیرین شەکەر ڕێزەکەت
بەو دوو دیدەی مەست نەرگس بێزەکەت
فەرمابێت قەسەم کەردەبێت ئیزهار
جەفایی خەستەی سفتەی دڵ ئەوگار
عەهدەکەی قەدیم بەستە جە مابەین
ئەبەدی ئەبەد نەبەرۆش جە زەین
چەنی سۆز دڵ ئەو تەن خەمیدە
هەر وەفام مبۆ پەی ئەو خەم دیدە
ئازیز فیدات بام پەی وەفا و مەیلت
پەی دڵەی بێ گەرد جە مۆبەت کەیلت
بەو باڵای ئاڵای سەروان خەم کەردە
بەوتوڕڕەی وەپای دڵدا پێچ وەردە
ئەو شەرتە چەنی سۆز دڵ دەروون
مشێۆ چەنی ڕۆح بشۆ ئەو بیروون

پەراوێز edit