ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٤١. عەکسی کاڵای ئاڵ ئاڵای دڵبەرەن
عەکسی کاڵای ئاڵ ئاڵای دڵبەرەن
ڕووی سەما و زەمین پاسە ئەحمەرەن
خاڵی خاتران خامانی بێ شۆر
نیسبەتش مدان وە لای عەکسی خۆر
نە، بەڵ جیلوەی شەمس ستارەی قەمەر
حاسڵەن جە عەکس جەماڵی دڵبەر

پەراوێز edit