ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٣٩. شۆر عاشقان دیسان دەم داوە
شۆر عاشقان دیسان دەم داوە
نەی دەمدا عوقدەی غونچە دەم داوە
گوڵ هووەیدا بی عەترش پەیدا بی
دڵ بوڵبوڵ ئاسا پەرێش شەیدا بی

پەراوێز edit