ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٣٧. شای جیلوەداران
شای جیلوەداران...
هەوای لەیلاخ کەرد شای جیلوەداران
تەرتیب دا تەرکیب کول تەڵمیت باران
موهەییا هەودەج چون هەردە جاران
جە شوومی فیرقەی فەرهاد ئەتواران
کۆچش کەرد سەرخێڵ شیرین نیگاران
لوا حەلاوەت عەیشی ئەوگاران
بی وە تاڵی حاڵ ڕاحەتی یاران
کوچ خەیر شای کریشمەداران
شێونا شادی جە غەم کۆساران
وە جا ئاست جەرگەی جگەر سەد باران
سۆچنا سەمووم دووریش خەمباران
حەرارەت سەیف هیجر دڵداران
نمازا سەرجەم سەفای وەهاران
بێ هۆش و حەیران جەفا ویاران
هەر ئێد موانان لەیل و نەهاران
ئای جە دووری شای شیرین پەرداخان
وای جە مەئیووسی سەفای ئێڵاخان
هەزاران خەفەت پەی خەم یاتاخان
جە مەحروومی وەسڵ بڵند دەماخان

پەراوێز edit