ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٢٩. دەروێش شەمع شەوق شادی هامفەردان
دەروێش! شەمعی شەوق شادی هامفەردان
کوشیانەوە شی سەفای هامدەردان
موغەننی! غەم جەم، جەرگمان ماتەم
نەیچی! چین چینەن گەرد دڵ وە خەم
موتریب! بێ تەرەب بێ زەوقەن یاران
خسووس جەفایی عەشقی نیگاران
دەف و نەغمەی نەی، سازی شیرین نەزم
یاوەر وەی مەیدان پەرێ عەزمی بەزم
کزەی هەر تەرزێ تەئسیرێ کەرۆ
هەر نەفەس سۆزێ وە دەروون دەرۆ
کوورەی ڕەحم مەیل ساقی جۆش ئارۆ
بادەی بەزم خێز وە مەجلیس بارۆ
ساقی بەو سەهبای ساف وەش ئەسەر
نە حەڵقەی مەجلیس یاران دەورە دەر
پەیاپەی جەو مەی بڕێز وە دڵدا
خسووس وە تۆی دڵ سەودا کامڵدا
چون خەیلێن دەردین خەفەت نە جەرگەن
گیرۆدەی نێشەن نزیک وە مەرگەن
بەڵ دەروونش مەست بادەی ساقی بۆ
دایم مەزەی مەی نە دڵ باقی بۆ
بنیشۆ بەو دڵ جە مەی مەستەوە
بەو دەروون ساف جە خەم ڕەستەوە
جیلوەی دڵبەرش بە دڵ بمانۆ
چەنی مەیخواران ئەی فەردە وانۆ:
فیدات بام ساقی دڵ جە خەم ئازاد
تەئسیری بادەت جەفایی کەرد شاد

پەراوێز edit