ئاڵەکۆک

جەفایی add_a_photo
جەفایی دیوانی جەفایی
٢٨. دەروون جە لەززەت وەسڵی دڵبەر دوور
دەروون جە لەززەت وەسڵی دڵبەر دوور
کامی دڵ جە تام حەلاوەت مەهجوور
وەردەی مەوەددەت گەورەی شازادان
گیر ئاوەردەی دام شیرین سەییادان
ستەمدیدەی عەشق سەرداری خاسان
زەدەی شەستی دەست شای دڵ شناسان
مەنفی کەردەی کین چەرخی بێ ئینساف
جە ئەملاک مەیل مەلەک زادەی جاف
«مەحرووم» جە مەقام موشاهەدەی یار
مەئیوس گوفتار حەلاوەت ئاسار
دڵ گوزەرگەی گەشت زەوار حەسرەت
تەن جیسر مەعبەر ئەحشام مەینەت
مەسکوون کووچەی شار مەسائیب
تیجار بازاڕ بەڵای عەجائیب
ئیستە بەرق شەمس پێشانی شیرین
نوور مەهچیهرەی شۆخ نازەنین
مەستی بێ سامان عەین مەخموورش
سفیدی گەردەن نوورین بلوورش
ئاد جە ئاهووان سەرجەم باج سەندە
ئێد جە سفیدی عاج خەراج سەندە
نە وێنەی ئەوسان دیدەی تۆ دیەن
جیلوەی دڵبەرش جە حەد بەرشیەن
هەر سات وە تەرزێ جیلوە منمانۆ
گیان و دڵ جە گرد عاشقان سانۆ
چەند کەس گیرۆدەی ئیشارەتێوەن؟
چەند هەزار بەندەی عیبارەتێوەن؟
چەند وێنەی خەسرەو وەردەی مۆبەتەن؟
داخ وە گڵ بەردەی شیرین شەربەتەن
چەند کەمەر بەستەی خدمەت چون «بەهرام»
گرتەن ئاسانەی شۆخی «گوڵ ئەندام»
شوعلەی جیلوەی ناز شەهزادە ئاساش
شیرینی عیشوەی ناسان شناساش
گاهێ تەن نە تۆی ئەلبیسەی غەزەب
نە سەر قەهر قەتڵ عاشقان عەجەب
گاهێ نە سەر تەخت ئیستیغنا نیشتە
جەلاد موژگان هەزاران کوشتە
گاهێ بێ مەیلیش کەرۆ ئیشارەت
پەی سەفای دڵان جەریمە و غارەت
گا خەڵاتی مەیل کەرۆ حەواڵە
بەر مشۆ جە ویر جەفای سەد ساڵە
گا نە حەلقەی بەزم جەرگەی ئەهلی دڵ
مەیل ساقی قەسر وەش سەفا و مەنزڵ
بەرخێزۆ وە ناز وە سەد مەیلەوە
دەس وە پیاڵەی جە مەی کەیلەوە
وە مەیخواراندا مەی دەورە دەرۆ
تەئسیری بادەش گردین مەس کەرۆ
سیوای تۆ مەحزوون وەم دەرد پەروەردە
«ئەڵوەند» خەم بێخ سەفای دڵ بەردە
پەرێ مەحروومیت جە بەزم یاران
خەم خەفەت حەسرەت شای دڵ ئەوگاران
کەو حاڵت نە هیجر شای شیرین جەماڵ
چۆن بۆ نەی دەمدا وێڵ و دڵ مەڵاڵ؟

پەراوێز edit