ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
٩. تا نەهاتی نەهاتم بوو کە هاتی کەوتمە هات
تا نەهاتی هەر نەهاتم بوو کە هاتی کەوتمە هات
جا بڵێم حەقمە بە ڕێگەی ئێوە ڕێی هات و نەهات
ڕۆژی ئێمە هەر لە ڕێگەی ئێوەدا ئاوا دەبێ
هەر لە ڕێگەی ئێوەدا ئاوا دەبێ ڕۆژێ هەڵات

پەراوێز edit