ئاڵەکۆک

حەمدی add_a_photo
حەمدی چوار میسراع
١٠. قەلبی ڕەشە بە زاهیر ئەگەرچی سپیشە پۆست
قەلبی ڕەشە بە زاهیر ئەگەرچی سپیشە پۆست
تەفرە مەخۆ بە دوژمنی سەر زاری دۆست
بەدگۆ قەباحەتی نییە ڕاستت گەر دەوێ
«دشمن چه کند چو مهربان باشد دوست»

پەراوێز edit