ئاڵەکۆک

ناری add_a_photo
ناری دیوانی ناری
٤٤. باڵی هوما سێبەری زوڵفی پەرێشانی ژن
باڵی هوما، سێبەری زوڵفی پەرێشانی ژن
نافەیی میشکی خەتا: پەرچەمی ئەفشانی ژن
کەعبەیی ئەربابی دین، قیبلەیی خەڵوەت نشین
شەمعی شەریعەت کوژێن، ڕوومەتی ڕەخشانی ژن
بایسی توولی حەیات، عیللەتی فەوت و مەمات
خەندە بە ڕووی نازەوە، ڕوومەتی ڕەخشانی ژن
باغی دڵ و کانی دڵ: گوڵشەنی ڕوخسارییە
گەنجی فەرەح بەخشی دڵ، لەعلی بەدەخشانی ژن
ئایەتی میهر و وەفا، سوورەتی سیدق و سەفا
مەرهەمی دەرد و جەفا، غونچەیی خەندانی ژن
مەرکەزی عەیش و نەشات، زەمزەمی عالی سیفات
چەشمەیی ئاوی حەیات، چاهی زەنەخدانی ژن
مەئمەنی ئەمن و ئەمان، مەلجەئی شێری ژیان
چەتری سەری عاریفان، سێبەری دەربانی ژن
ئەم غەزەلی نارییە عیللەتی ناچارییە
ترسە لە بێ نانی و مەخسەرە پێدانی ژن

پەراوێز edit