ئاڵەکۆک

مەلای جەباری add_a_photo
شیرین سەرزەمین...
خێزیا پەی سەیران سەحرا و سەرزەمین
دەس بەر پەی زوڵف و حاشیە و جەبین
وەڵاو کەرد لە ڕووی مای دوو هەفتەمین
دەس بەرد عەرەقچین توهمەی تاقەچین
قەرار دا جە فەرق کڵافچەی موشکین
قەتارەی قوڵەنگ تورمەی سورمەی زەڕ
ئاوێزان نە دەور چەفیەی خورشید فەڕ
سەوزە کڵافان دێز وە پیلەوە
دەماغ وەی هەواو گەشت گێلەوە
لەیلیم وەی ڕەفتار وەی گوڵ گەشتەوە
وەی عەزم سەیران سەحرا و دەشتەوە
وەی دەستەی گوڵان لای سەروێنەوە
وەی نیم نیگای ناز ئاهووی چینەوە
وەی تورمەی تاقەی کەچ کڵاوەوە
........................ .
وەی سەر و سەروێن سیا ساتەوە
وەی ئەگریجەی مرخ قەی چیفاتەوە
وەی گیسووی تەمەن بەهرام گیرەوە
وەی سلسلەی زوڵف چون زنجیرەوە
وەی زەڕڕەی گەوهەر گۆشەوارەوە
وەی زەنگۆڵەی زێڕ پای قەتارەوە
وەی تۆپ تەڵای زنجی زەردەوە
وەی مینای گەردەن ماول مەردەوە
وەی سینەی سفید سەرجی سافەوە
وەی دوو لیمۆی پڕ شەفافەوە
وەی جامی جەبین نوور پێ وەشتەوە
وەی چەشمەی حەیات کەس نەچەشتەوە
وەی ساقی نەسیب سونعەت ژەنەوە
وەی خڕەی خڕخاڵ تەڵا بەنەوە
ڕیشەی جەرگەکەم پێکاوە پاوە
سەر پەنجەش وە هوون جەرگی مەلاوە

پەراوێز edit